คู่มือสำหรับประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
 
คู่มือวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 37 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2564
คู่มือการใช้ง่าน e-Gp ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 28 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2564
ควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 32 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2564
องค์ประกอบการเรียนรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2564
พรบ. การเลือกตั้งสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 67 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 73 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ.อบต แก้ไข ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 68 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 65 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ.ารอำนวยการความสะดวกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 78 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ. ระเบียบงานบุคคลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 68 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 73 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
รัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 69 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
ระเบียบการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 86 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 206 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1