คู่มือสำหรับประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
 
คู่มืองานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 39 คน] เมื่อ 23 มี.ค. 2565
คู่มือวินัยพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 49 คน] เมื่อ 21 มี.ค. 2565
คู่มือวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 190 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2564
คู่มือการใช้ง่าน e-Gp ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 183 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2564
ควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 181 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2564
องค์ประกอบการเรียนรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 160 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2564
พรบ. การเลือกตั้งสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 204 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 227 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ.อบต แก้ไข ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 212 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 214 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ.อำนวยการความสะดวกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 259 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ. ระเบียบงานบุคคลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 203 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 234 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
รัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 242 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2