คู่มือสำหรับประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
 
คู่มือวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2564
คู่มือการใช้ง่าน e-Gp ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2564
ควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2564
องค์ประกอบการเรียนรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2564
พรบ. การเลือกตั้งสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 52 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 56 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ.อบต แก้ไข ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 54 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 51 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ.ารอำนวยการความสะดวกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 65 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ. ระเบียบงานบุคคลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 54 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 60 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
รัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 54 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
ระเบียบการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 69 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2563
คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 181 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1